Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a fotorendelo.hu internetes áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.
Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés létrejött
egyrészről a fotorendelo.hu oldal üzemeltetője,

Cégnév: Vay Gergely EV
Székhely: 1031 Amfiteátrum utca 10 III/11
Adószám: 64523877-2-51

a továbbiakban Szolgáltató, valamint
jelen oldal szolgáltatásának igénybevevője, a továbbiakban Felhasználó között,
az alábbi feltételekkel és tartalommal:

Szerződés tárgya, létrejötte
A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés iktatásra kerül. A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz.

A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről papír alapú képeket tartalmazó fotókönyv és esetlegesen más áruk (a továbbiakban: Áru) előállításával, valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza meg az Üzemeltetőt.
A Szolgáltató honlapjára navigálással szolgáltatás igénybevételével és a Megrendelés Felhasználó a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja.
Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve díjfizetési kötelezettség a Megrendelés E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.
Hivatásos, - reklám, - és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására eltérő feltételek vonatkoznak, azzal, hogy ezek a kidolgozást végző laborral kizárólag írásban kerülnek egyeztetésre.

Rendelési információk
Digitális fotókkal történő megrendelés összeállításához regisztrálnia kell magát.

Megrendelések leadása
A Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató weboldalán a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó. A Felhasználónak lehetősége van a megrendelt termékek (fotók, ajándéktárgy) darabszámának beállítására, illetve amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, ennek felhasználására.
A rendelési felületen feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt futárszolgálati díjat, amelynek mindenkori összege a Szolgáltató honlapján kerül feltüntetésre.
A rendelési felületen kiválasztható az elkészült termékek átvételének módja. A Szolgáltató lehetőséget biztosít üzlethelyiségében történő, valamint házhoz szállítással történő átvételre.
A Felhasználó szavatol a számlázási és szállítási adatok és más általa megadott adatok helyességéért.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon  10 és 16 óra között történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamon kívül is fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. A megrendelés befogadásáról a Szolgáltató emailben visszaigazolást küld.

Szolgáltatási határidő
A Megrendelések teljesítése, az elkészült termék postára adásával történik meg. A szállítás jellemzően egy munkanapot vesz igénybe a Szolgáltató által igénybe vett szállítási módtól, illetve a szállítást végző által teljesített határidőktől függően.. A Szolgáltató fenn tarja a jogot, hogy különleges esetekben az itt meghatározottnál hosszabb szolgáltatási határidővel kerüljenek a Megrendelések kiszolgálásra. A meghosszabbodott kiszolgálási határidőről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Amennyiben a rendelt termékek 28 munkanapon belül sem kerülnek postázásra, kiszállításra, Megrendelő elállhat a megrendeléstől. Ezt az elektronikus ügyfélszolgálatnak címzett email formájában kell megtenni.

A szolgáltatás visszautasítása
Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt Megrendelések) visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani a felmerült tevékenységekkel kapcsolatban.

Árak
A Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ár minden esetben tartalmazza valamennyi adó és járulék terhet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az díjszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.
Amennyiben a Felhasználó az elkészült terméket a Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen veszi át, úgy szállítási költség nem terheli a Felhasználót.

Elállási Jog
A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fotókönyvek a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházban elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra.

Személyes átvétel a Szolgáltató üzlethelyiségében
A Szolgáltató üzlethelyiségében (8200 Veszprém, Dornyai Béla u. 4. (Interspar - Multi-Shop) történő átvételre az üzlet mindenkori nyitvatartási idejében, a szolgáltatási határidő leteltét követően van lehetőség.

Szállítás
A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét.
Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai vagy futárszolgálattal történő elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Felhasználó nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szolgáltató határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési Feltételek
A digitális fotókönyv kidolgozási megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni.
A Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvétel esetén a díjak az üzlethelyiségben fizetendők.
A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni.

Házhoz szállítás díjszabása
A házhoz szállítás mindenkori díjszabása a Szolgáltató weboldalán tekinthető meg. A díjszabásban feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
 
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.
 
Tulajdonjog fenntartás
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Tárolás
Ügyfél a kész munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. Az elkészült munkákat 3 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság
Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának.
Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.
A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.
A fotókönyv oldalai és borítói digitális fotóelőhívó géppel készülnek valódi fotópapírra. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minősége folyamatosan azonos.
A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.
A szerkesztő szoftverrel megszerkesztett oldalak széléből a gyártás során néhány milliméter lemarad. A kész könyv kisebb lesz, mint a szoftverben látható oldalak. Rendkívül fontos részletet ne helyezzen az oldal legszélére, mert a gyártás során lemaradhat.

Felelősség
Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt.
Helytelenül kitöltött megbízásból a Felhasználót ért kárért Szolgáltató felelősséget nem vállalunk.
Szolgáltató a részére esetlegesen átadott film, eredeti minta, adathordozó, küldött adatok, vagy kész munkák, vagy egyéb anyagok elvesztése, megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében a Szolgáltató az adott adat anyagköltségének megtérítését, illetőleg a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítésre kerüljön. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.
Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.
A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított képadatokat a Megrendelést teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza. Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Megadott adatok módosítása
A megadott adatok bejelentkezés után az "Adatmódosítás" hivatkozás alatt bármikor módosíthatók. Az adatok átírása után meg kell nyomni az "Módosítás" gombot és a változtatások mentésre kerülnek.
 
Szerzői jogok, büntetőjog
A továbbított képadatok tartalmáért a Felhasználó felelős. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszerűségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól.
Felhasználó szavatolja, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bűnüldöző szervnél. Felhasználó köteles
Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal (ideértve különösen képek) jogellenességéből, harmadik fél általi jogellenessé minősítéséből, jogszerűségének vitatásából eredően a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredően eszközök használaton kívülisége, kiesett munkaidő).

Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog
Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozik a felmerült jogviták rendezése.
A viták igazságszolgáltatási úton történő rendezésére – hatáskörtől függően – arra az esetre, amennyiben nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság lenne illetékes, úgy a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az illetékes.
Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai alkalmazandók.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.
 

Elérhetőségeink

Keress minket

Székhely

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125

Telefon

Bolt: +36 70 801 0041
Főni:+36 70 382 2882

E-mail

info@szomjoltosag.hu
vaygergely@gmail.com

Kövessen Minket
Copyright © 2022 szomjoltosag.hu - Minden Jog Fenntartva!